Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Το κατά Ανθιμον Φραγγέλιον … πρόσχωμεν!!

Αριστερός ψάλτης ……ο anarxos

Τω καιρό εκείνο…. έμπορος τις-οινοποιός ασεβής όδευε προς Δημαρχείοοοοοοοοοοοοον…

Ονομάζετο δε Μπουτάρης και συνοδεία αυτού ήτο πλήθος Δημοτών Θεσσαλονικέων.... μωρών, ειδωλολατρών, θρησκευμένων, αλλά και άθρήσκωωωωωωωωωων…

καθοδόν τα πλήθη συνέρεαν και εσυνωστίζοντο αι δε ιαχαί των απολωλότων προβάτων περί Δημαρχείου επληθήηηηηηηηηηνοντοοοοοοοο!...

Τότε ο ασεβής πλησίασε παναγριότατον ονόματι Ανθιμον ινα λάβει εξ αυτού την ευλογίαν του πατρός και του υιού και του αοράτου πνεύματοοοοοοοοοοοοος…

Ως αναιδείς και αναίσχυντος προ του αγρίου δεν έσκυψεν και ουδόλως συνεμορφώθει προς τας υποδείξεις του, αλλά απεκάλεσε ουτον Μουτζαχεντίιιιιιν.

Μειδίασεν τότε ο παναγριότατος και με συγκεκαλημένον σαρκαζμό απεμπωλών την χειραψίαν μετα βδεληγμίας τον εξαπέστειλε εις το πυρ το εξώτεροοοοοον… ειπεν δε προς αυτόν με τόνον ευσπλαχνίας ..'αρον τον μπούκαλόν σου και περιπάτειιιιιιιιιιιι....

απευθυνόμενος δε με οδύνην και τεθλιμμένος ο ποιμήν προς το πλήθος ειπεεεεεεεεεν…

Εάν δεν ανακαλέσεις τον όρον Μουτζαχεντίν έναντι του προσώπου μου Δημαρχείο στη ζωή σου δε βλέπειιιιιιιιιιιιις… αλλά και να ανακαλέσης πάλι Δημαρχείο δε βλέπειιιιιις…Θα υποστείς την φραγγέλωση επι επτά ημέρας και διαρκή απομάκρυνση εκ του Δημαρχείουουουουουουουου....

Ετεινεν τότε ο άγριος τας χείρας εις τον ουρανόν και δεόμενος ειιιιιιιιιιιιιιιιιιπεν…

Αξιον και θεάρεστον ειναι δια το Δημαρχείον τέκνον και υποδεικνύουμε το όνομα αυτού Γκιουλέκαααααααα….

Οστις δεν ασπαστεί την εντολήν ταυτην εις την κόλασην και τους λέβητας του πυρός θα εξοστρακισθεί εις τον αιώνα τον άπανταααααααα.

Τάδε εφη παναγριότατοοοοοος.

Αμήηηηηηην

Τοιουτοτρόπως ο αναιδής Μπουτάρης ως έταιρος Οδυσεύς μετά του Δουρείου ίππου ώθησεν τον Παναγριότατον εις το ατόπημαααααα ...και ουτως συνετελέσθη η συσπείρωσςις των αριστεροπασοκων περί του προσώπου τουουουουου.... και ουτως "εάλω η πόλις" παρά των ασεβών και βαρβάααααααρων.

Αμήηηηηηηην έκραξεν και το πλήηηθοοοοοοοοοοος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ωραία μας πουλάκια κελαϊδίστε...